ABPM

Έρευνα Αγοράς - Αξιολόγηση Προμηθευτών & Προσφορών (Live Online Training)

 

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 
Τετ, 9 Ιουν 2021 09:30 - 17:00

Διαδικτυακή Εκπαίδευση,

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

ΈΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ & ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για αγορές Υλικών, Υπηρεσιών & Εξοπλισμού 

Για συμμετοχή στο σεμινάριο Live Online Training κάντε κλικ εδώ.

Στο Σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται με δομημένο και κατανοητό τρόπο, με Ασκήσεις, Παραδείγματα, Παρουσίαση Εργαλείων και Παίξιμο Ρόλων οι διεθνώς καθιερωμένες πρακτικές για τη Μείωση Κόστους και τη Βελτίωση της Ποιότητας των αγοραζομένων Υλικών – Υπηρεσιών και βασίζεται στα πιο σύγχρονα Συστήματα Έρευνας Αγοράς, Αξιολόγησης Προμηθευτών και Προσφορών, καθώς και στις Τεχνικές των Επιτυχημένων Διαπραγματεύσεων.

Παρουσιάζονται Μεθοδολογίες και Εργαλεία όπως: Η προσέγγιση του Ολικού Κόστους, οι Σύγχρονες Στρατηγικές σχέσεων με τους Προμηθευτές και πώς μπορεί να επωφεληθεί μια Επιχείρηση από την Ανάπτυξη Συνεργειών, η Ανάλυση Αξίας για τα σημαντικά Προϊόντα (Value Analysis), το Κόστος του Κύκλου Ζωής του Υλικού, η Αξιολόγηση της Οικονομικής Κατάστασης των Προμηθευτών με ειδικούς Αριθμοδείκτες, οι επιπτώσεις των μεταβολών της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας στο Κόστος του Υλικού και Υπηρεσιών, το Οικονομικό και Λειτουργικό Audit του τμήματος Προμηθειών, η Εφαρμογή της Στατιστικής στην Αξιολόγηση Προμηθευτών, η Αριστοποίηση Αποθέματος και τέλος οι κυριότεροι 10 Δείκτες Αποδοτικότητας των Προμηθειών και οι σχετικές Αναφορές Λειτουργίας Προμηθειών.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής, θα γίνεται καταγραφή του online σεμιναρίου, ώστε να έχει τη δυνατότητα ο συμμετέχων να το παρακολουθήσει και ασύγχρονα (σε άλλη χρονική στιγμή εντός μίας εβδομάδας από τη διεξαγωγή).

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επί 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

ΤΙ ΘΑ ΑΠΟΚΟΜΙΣΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

 • Θα εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία έρευνας αγοράς σε διεθνές επίπεδο προκειμένου να διασφαλίζονται κατά τον καλύτερο τρόπο τόσο το χαμηλότερο δυνατό Κόστος όσο και η βέλτιστη Ποιότητα.
 • Θα είναι σε θέση να μειώσουν τα Κόστη Προμηθειών εφαρμόζοντας Τεχνικές, οι οποίες παρουσιάζονται εμπλουτισμένες με Παραδείγματα και Case Studies όπως:
  • Προσέγγιση Ολικού Κόστους
  • Value Analysis για τη Μείωση του Κόστους
  • Ολικό Κόστος χρόνου ζωής Προϊόντος
 • Έτσι θα εκτιμούν όλες τις διαστάσεις του Κόστους Προμηθειών (πέραν της τιμής Αγοράς).
 • Θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν Πρακτικές και Εργαλεία σχεδιασμένα από την εταιρεία μας που θα τους δοθούν άνευ κόστους για να αξιολογούν τους Προμηθευτές:
  • ABC Analysis
  • Ιστογράμματα
  • Διαγράμματα Ελέγχου (Control Charts)
  • Ειδικό Λογισμικό Αξιολόγησης Προμηθευτών
  • Εργαλείο λήψης αποφάσεων, όταν προσφέρονται εκπτώσεις εκπτώσεις κλίμακας
 • Θα βοηθηθούν στην εξάσκηση των Διαπραγματευτικών τους Δεξιοτήτων, όπου με Role Playing και Case Studies καθορίζονται οι Κόκκινες Γραμμές, οι Στόχοι και η BATNA (Best Alternative to a Negotiated Agreement) για επιτυχημένες αγορές και σύναψη αμοιβαίως επωφελών Συμβάσεων με Προμηθευτές.
 • Θα εξοικειωθούν με την ορολογία των INCOTERMS, προκειμένου να διασφαλίσουν την ακριβή εκτέλεση συμβολαίων εισαγωγών αποφεύγοντας παρανοήσεις και αμφιλεγόμενες ερμηνείες.
 • Θα εξοικειωθούν με τους τρεις κρίσιμους Οικονομικούς Δείκτες για την αξιολόγηση της φερεγγυότητας των Προμηθευτών.
 • Θα κατανοήσουν τους 10 κυριότερους Δείκτες και τις απαιτούμενες Αναφορές (Reporting) της Λειτουργίας των Προμηθειών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

1. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 • Διαδικασίες, Οδηγίες, Απαιτούμενα Αρχεία - Εγχειρίδια
 • Σχέσεις με Προμηθευτές
 • Έρευνα Αγοράς - Global Sourcing
 • Δημιουργία και Διαχείριση Βάσης Προμηθευτών
 • Οργανωτική Δομή Τομέα Προμηθειών
 • Βελτίωση υφισταμένων Διαδικασιών με τη μεθοδολογία SIPOC (Supplier, Input, Process, Output)
 • Υποστήριξη βήμα προς βήμα των Προμηθειών με Συστήματα ERP
 • Ηλεκτρονικές Προμήθειες
 • Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες

2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 • Κρίσιμα σημεία σε μια Σύμβαση
 • Το Σχέδιο Ποιότητας της Σύμβασης
 • Η Διαχείριση των Claims (Ποινικές Ρήτρες)
 • Η Διαχείριση των Συμβάσεων Έργων

3. ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΓΟΡΩΝ

 • Προσέγγιση Ολικού Κόστους (Total Cost Approach)
 • Ανάλυση Αξίας (Value Analysis)
 • Κόστος Κύκλου ζωής του Προϊόντος
 • Κρίσιμα σημεία για τη Μείωση Κόστους Προμηθειών

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

 • Άριστη Ποσότητα Παραγγελίας
 • Συστήματα Προβλέψεων
 • Σημείο Αναπαραγγελίας, χρήση MRP
 • Ομαδοποίηση Παραγγελιών

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 • Διαδικασία Αξιολόγησης και Εργαλεία Αξιολόγησης Προμηθευτών
 • Διαδικασία και Εργαλεία Αξιολόγησης Προσφορών
 • Αξιολόγηση βάσει του Ολικού Κόστους
 • Αξιολόγηση Προσφορών Παγίων
 • Αξιολόγηση παρεχόμενων Εκπτώσεων

6. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

 • Προετοιμασία, Συνήθη σφάλματα
 • Μεθοδολογία ΒΑΤΝΑ, win to win
 • Κλείσιμο συμφωνίας - Role Playing

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 • Audit τμήματος Προμηθειών - Προμηθευτών
 • Οι 10 κορυφαίοι Δείκτες Αποδοτικότητας Προμηθειών
 • Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Αναφορών Προμηθειών
 • Σχέση Προμηθειών με άλλα τμήματα

Εισηγητές

Νικόλαος Μιχαλολιάκος, Διευθύνων Σύμβουλος, επί 20 χρόνια ανώτερο και ανώτατο στέλεχος μεγάλων διεθνών και ελληνικών επιχειρήσεων (MOTOR OIL, CIBA - GEIGY, TOSOH κα.) με μεγάλη εμπειρία σε εκπαιδεύσεις και σε θέματα παραγωγής & εφοδιαστικής αλυσίδας ως διευθυντικό στέλεχος παραγωγής, παράλληλα έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα έργα αναδιοργάνωσης. Επίσης έχει διοικήσει συμβουλευτικά Έργα για την αξιολόγηση και βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας των γραμμών παραγωγής μεγάλων επιχειρήσεων όπως η BIC VIOLEX και η TOSOH της MITSUBISHI.

Περιλαμβάνονται

 • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου "Αξιολόγηση Προσφορών και Προμηθευτών"
 • Η παρουσίαση του σεμιναρίου
 • Ολοκληρωμένη εφαρμογή υπολογισμού Ολικού Κόστους Προμήθειας
 • Ολοκληρωμένη εφαρμογή σε Excel για την Αριστοποίηση των Αποθεμάτων
 • Βάση δεδομένων σε Access για τη Διαχείριση Πληροφοριών Προμηθευτών
 • Εφαρμογή σε Excel για την Αξιολόγηση Εκπτώσεων
 • Εφαρμογή σε Excel για την Αξιολόγηση Προμηθευτών
 • Εργαλείο Αξιοποίησης Συναλλαγματικής Ισοτιμίας για την Αξιολόγηση Προσφορών Προμηθευτών
 • Check Lists για Audit Προμηθειών ανά κατηγορία
 • Εφαρμογή σύνδεσης Έργων με Προμήθειες Υλικών, Υπηρεσιών και Διαχείρισης Cash Flow
 • Ένα έτος δωρεάν υποστήριξη σε θέματα του σεμιναρίου

Για συμμετοχή στο σεμινάριο Live Online Training κάντε κλικ εδώ.

 

Κόστος Συμμετοχής: 375 ευρώ

Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 10%. Στην τρίτη και άνω συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 20%.

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ και το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24%. H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης στον Ο.Α.Ε.Δ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στον Ο.Α.Ε.Δ:. Παρασκευή 28 Μαΐου 2021

Τηλέφωνο
210 6215 220
Email
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τόπος Υλοποίησης Σεμιναρίου
Διαδικτυακή Εκπαίδευση
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Δημητριάδη Ζήλη

 

 

Χάρτης


 

 

Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνετε νέα μας και να είστε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα σεμινάρια!