ABPM

Η Λειτουργία του Λογιστηρίου για μη Οικονομικούς

Τηλέφωνο210 6215 220
Emailinfo@abpm.gr
Ιστοσελίδαwww.abpm.gr

Η Λειτουργία του Λογιστηρίου για μη Οικονομικούς

Για συμμετοχή στο σεμινάριο της Αθήνας κάντε κλικ εδώ.

Η κατανόηση των βασικών διαδικασιών του Λογιστηρίου από τη Διοίκηση και τα λοιπά μη οικονομικά Στελέχη, είναι ιδιαιτέρως σημαντική, ώστε αυτά να μπορούν να συμβάλλουν στην καλύτερη Οργάνωση της Λειτουργίας του, στην στελέχωση και στην επιμόρφωση των Στελεχών του, αλλά και στον έλεγχο της αποδοτικής Λειτουργίας, ιδιαίτερα σε ευαίσθητα για τη χρηστή Διαχείριση Στοιχεία, προς αποφυγή Παραβατικών καταστάσεων.

Με πρακτικά παραδείγματα, απλές κατανοητές ασκήσεις και Διαγράμματα Ροής Εργασιών Λογιστηρίου, θα εξοικειωθούν και οι μη ειδικοί στις Λειτουργίες του Λογιστηρίου, ώστε να παύσει το Λογιστήριο να είναι ένα Μαύρο Κουτί για τα λοιπά Στελέχη.
Θα κατανοηθούν έννοιες όπως: Οικονομικές καταστάσεις, Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης, Μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων, Ενεργητικό - Παθητικό, Καθαρή Θέση επιχείρησης, Κεφάλαιο Κίνησης, Ταμειακές Ροές, Αριθμοδείκτες, Λειτουργίες Λογιστηρίου και Ροή εργασιών στην έναρξη της χρήσης, κάθε μέρα, στο τέλος του μήνα και στο τέλος του έτους, Κύκλος Εργασιών, Κόστος Πωληθέντων, Κόστος Μενόντων κ.α.

Επιπλέον, τα μη οικονομικά Στελέχη, θα κατανοήσουν ότι ο τρόπος που διαχειρίζονται τα αποθέματα, που διαμορφώνουν την εμπορική πολιτική και οι αποφάσεις που λαμβάνουν για επενδύσεις, επηρεάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται στους Διευθύνοντες Συμβούλους και σε Λοιπά Στελέχη που συμμετέχουν στην Λήψη Οικονομικών Αποφάσεων, αλλά και σε όσους επιθυμούν μία γενικότερη επιμόρφωση στην οικονομική λειτουργία των επιχειρήσεων.

Τι θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες

 • Θα γνωρίσουν τις βασικές λειτουργίες του λογιστηρίου
 • Θα βελτιώσουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με τον λογιστή
 • Θα καταλάβουν τι μπορούν να ζητήσουν και τι να περιμένουν από το λογιστήριο
 • Θα μπορούν να κάνουν βασική αξιολόγηση μιας επένδυσης
 • Θα μπορούν να διακρίνουν τους κινδύνους βιωσιμότητας της επιχείρησης
 • Θα μπορούν να βλέπουν μυστικά πίσω από τους αριθμούς των οικονομικών καταστάσεων
 • Θα μπορούν να διαβάσουν Ισολογισμούς
 • Θα γνωρίσουν τις νομικές μορφές των επιχειρήσεων, τα υπέρ και τα κατά της κάθε περίπτωσης
 • Θα αντιληφθούν τις επιπτώσεις των καθημερινών αποφάσεων των Στελεχών στη Λειτουργία του Λογιστηρίου και στα Οικονομικά αποτελέσματα

Περιεχόμενο Σεμιναρίου

Α. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

 • Βασικές Διαδικασίες Λογιστηρίου και Ροή των εργασιών
 • Τρόποι υπολογισμού του Κόστους των Αποθεμάτων (Κόστος Πωληθέντων, Κόστος Μενόντων)
 • Τι είναι το Λογιστικό Σχέδιο και τι τα Λογιστικά Πρότυπα. (Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ομοιότητες, διαφορές)
 • Βασικές λογιστικές αρχές
 • Λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα
 • Η βασική Λογιστική Ισότητα (Ενεργητικό = Παθητικό)
 • Διοικητική λογιστική & μηνιαίο reporting (budget, P&L)
 • Βασικές διατάξεις περί λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων), μεγέθη οντοτήτων σχετικά με την υποχρέωση των επιχειρήσεων για τη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων
 • Παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Σταθερό και Μεταβλητό κόστος
 • Βασικοί Οικονομικοί Αριθμοδείκτες
 • Οι νομικές μορφές των επιχειρήσεων, τα κύρια χαρακτηριστικά τους και η φορολόγησή τους

Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

 • Ανάλυση Ισολογισμών - Βασικοί Αριθμοδείκτες Απόδοσης, Διαχείρισης, Ρευστότητας
 • Ο ρόλος των ορκωτών λογιστών
 • Η αξία του χρήματος και οι βασικές αρχές της χρηματοοικονομικής
 • Εκτίμηση Αξίας επιχείρησης
 • Αξιολόγηση επενδύσεων
 • Εκτίμηση Βιωσιμότητας επιχείρησης

Εισηγητής

Νικόλαος Μιχαλολιάκος, Διευθύνων Σύμβουλος, επί 20 χρόνια ανώτερο και ανώτατο στέλεχος μεγάλων διεθνών και ελληνικών επιχειρήσεων (MOTOR OIL, CIBA - GEIGY, TOSOH κα.) με μεγάλη εμπειρία σε εκπαιδεύσεις και σε θέματα παραγωγής & εφοδιαστικής αλυσίδας ως διευθυντικό στέλεχος παραγωγής, καθώς και σε συστημάτων αναφορών διοίκησης, παράλληλα έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα έργα αναδιοργάνωσης. Επίσης έχει διοικήσει συμβουλευτικά Έργα για την αξιολόγηση και βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας των γραμμών παραγωγής μεγάλων επιχειρήσεων όπως η BIC VIOLEX και η TOSOH της MITSUBISHI.

Δρ. Αθανάσιος Μπίκος, Business Consultant με πολυετή προγραμματιστική εμπειρία, σε Συστήματα MRP, WMS και Paperless Office, καθώς και στην παραμετροποίηση Συστημάτων ERP με στόχο τη βελτιστοποίηση των διεργασιών. Επίσης, διαθέτει σημαντική εμπειρία στο Project Management, στα συστήματα αναφορών διοίκησης και στην Εφαρμογή Αρχών Συνεχούς Βελτίωσης (Lean Manufacturing principles) και στον Παραγωγικό και στον Διοικητικό Τομέα (Lean Administration) της Διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Μπανίλας Ευστάθιος, Ορκωτός Λογιστής - Οικονομολόγος, Μέλος της ΣΟΛ ΑΕ. Εισηγητής με πολύχρονη εμπειρία σε σεμινάρια Λογιστηρίου, Εσωτερικού Ελέγχου και λοιπών εξειδικευμένων σεμιναρίων οικονομικής κατεύθυνσης.

Περιλαμβάνονται

 • Εγχειρίδιο του σεμιναρίου «Η Λειτουργία του Λογιστηρίου για μη Οικονομικούς»
 • Παρουσίαση του σεμιναρίου, σε ηλεκτρονική μορφή
 • Εργαλείο Υπολογισμού Δεικτών
 • Εργαλείο Αξιολόγησης Επενδύσεων
 • Εργαλείο Υπολογισμού Αξίας Επιχείρησης
 • Ένα έτος δωρεάν υποστήριξη σε θέματα του σεμιναρίου
 
 

Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνετε νέα μας και να είστε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα σεμινάρια!